ធ្វើការជាមួយ ម.ស.ម.ក

ល.រ ចំណងជើង តួនាទី ចន្លោះប្រាក់ខែ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
1 អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោង មាន
2 អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា មាន
3 អ្នកហាត់ការផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ អ្នកហាត់ការផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ មាន
4 អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល មាន
5 អ្នកហាត់ការនៃគម្រោង «ការការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាន សិទិ្ធដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា» អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោង មាន
6 Executive Director នាយិកាប្រតិបត្តិ Level 1 (Grade 1 to Grade 4) depending on qualifications and professional experience and with benefits. 12 / 07 / 2024
7 Monitoring and Evaluation Officer (Re-Announcement) បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ USD 745 to USD 902 per month depending on qualifications and professional experience and with other benefits. 28 / 06 / 2024