ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ពុំមានអត្ថបទជាភាសាខ្មែរទេ។

លោកអ្នកអាចចុចលើតំណនេះដើម្បីមើលជាភាសាអង់គ្លេសវិញ។

សូមអរគុណ។