ធ្វើការជាមួយ ម.ស.ម.ក

ល.រ ចំណងជើង តួនាទី ចន្លោះប្រាក់ខែ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
1 អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោង មាន
2 អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា អ្នកហាត់ការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា មាន
3 អ្នកហាត់ការផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ អ្នកហាត់ការផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ មាន
4 អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល អ្នកហាត់កាផ្នែករដ្ឋបាល មាន
5 អ្នកហាត់ការនៃគម្រោង «ការការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាន សិទិ្ធដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា» អ្នកហាត់ការផ្នែកគម្រោង មាន
6 Accounting Assistant ជំនួយ​ការ​គណនេយ្យ USD 431.00 to USD 522.00 27 / 05 / 2024