របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៣​ នៃ​ការ​ឃ្លាំមើល​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​នៅកម្ពុជា

  • 18/07/2019
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (“​ម​.​ស​.​ម​.​ក​”) សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​កម្ពុជា (“​អាដហុក​”) និង​មជ្ឈមណ្ឌល​សាមគ្គីភាព សូម​ជម្រាបជូន​សាធារណជន​អំពី​ការចេញផ្សាយ​របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ទី​៣ នៃ​ការឃ្លាំមើល​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​នៅ​កម្ពុជា ដែល​គម្រោង​ឃ្លាំមើល​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​បាន​ចងក្រង​ឡើង​។

របាយការណ៍​នេះ​លើកឡើង​ពី​ទិដ្ឋភាព​ជុំវិញ​ការអនុវត្ត​សេរីភាព​ខាង​សមាគម សេរីភាព​ខាង​ការបញ្ចេញមតិ និង​សេរីភាព​ខាង​ការជួបប្រជុំ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈពេល​នៃ​ការឃ្លាំមើល​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ទី ៣ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ដល់​ថ្ងៃទី​៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៩ (​ឆ្នាំ​ទី​៣)​។