សុខភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សចាស់

  • 10/06/2024
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលសិទិ្ធមនុស្សមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) រួមសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលស្នេហាចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានអំពី «សុខភាពផ្លូវចិត្តមនុស្សចាស់» ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សចាស់ដល់សាធារណជនក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន។ ប័ណ្ណព័ត៌មាននេះនឹងចែករំលែកមាតិកាមួយចំនួនដល់សាធារណជន អំពីសញ្ញាផ្នែកផ្លូវកាយមួយចំនួនរបស់មនុស្សចាស់ដែលកំពុងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត និងវិធីនៃការគាំទ្រពី   កូនៗ គ្រួសារ និងសង្គម។

«គ្រប់គ្នាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អប្រសើរ គ្រួសារមានសុភមង្គល សហគមន៍រីកចម្រើន»