សិទ្ធិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ

  • 15/01/2023
  • ការផ្សាយ > បណ្ណព័ត៌មាន

ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) ចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានសារសំខាន់ «យើងទាំងអស់គ្នាដឹងឮ និងចូលរួមសម្រេចចិត្តដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិ»។

គោលបំណងនៃការចេញផ្សាយប័ណ្ណព័ត៌មាននេះ គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសសហគមន៍នេសាទ កសិករ យុវជន អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីសិទិ្ធរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេ។