ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌

នៅថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុទៅលើប្រធានបទ «សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌» ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោក អំ សំអាត នាយករងនៃអង្គការលីកាដូ និងអ្នកស្រី នី សោភ័ណ្ឌនារី មន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្សនៃគម្រោងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជា៕