ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការបៀតបៀនទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុមួយក្រោមប្រធានបទ ការបៀតបៀនទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយសង្គម ក្រោមគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ។ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួនពីររូបនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះ រួមមានកញ្ញា ហេង បូដាលី សហស្ថាបនិកចលនាទម្លុះ និងកញ្ញា តុល ឈួគឹមហេង សកម្មជនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៃក្រុមក្ដីស្រឡាញ់គឺចម្រុះ។