ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

បរិយាបន្នអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសង្គម

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាផ្សាយផ្ទាល់ក្រោមប្រធានបទ "បរិយាបន្នអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសង្គម "។ វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ កញ្ញា បុណ្យ រចនា ជាសហស្ថាបនិក និងនាយិកាប្រតិបត្ដិនៃអង្គការក្លាហាន និងកញ្ញា លី ពីសី អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហគមន៍ឥន្ទធនូកម្ពុជា​(រ៉ក)