ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

មោទកភាពជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២​ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុមួយក្រោមប្រធានបទ មោទកភាពជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោមគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ។ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួនពីររូបនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះរួមមាន លោក ស៊ុន ភី និងអ្នកស្រី ប៉ែន ថាវី គឺជាគូរស្រករអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមកពីខេត្តស្វាយរៀង។