ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សិទ្ធិទទួលបានពេលវេសា និងមធ្យាបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួន

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ គម្រាងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទស្តីពី​​​“សិទ្ធិទទួលបានពេលវេសា និងមធ្យាបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួន” វាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក មឿន សុវណ្ណ មេធាវី នៃក្រុមមេធាវីខ្មែរមេគង្គ។