ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សិទ្ធិទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោស

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គម្រាងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទស្តីពី​​​“សិទ្ធិទទួលបានការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោស” វាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោកស្រី ម៉េង សុភារី មេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវី អ៊ុក ភូរិ។