ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សិទ្ធិដឹងពីមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ គម្រាងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទស្តីពី​​​​ “សិទ្ធិដឹងពីមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់      វាគ្មិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ លោក គង់ ពិសី មេធាវីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។