ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សារៈសំខាន់នៃសមភាពច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២​ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុមួយក្រោមប្រធានបទ សារៈសំខាន់នៃសមភាពច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រោមគម្រោងនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ។ វាគ្មិនចំនួនពីររូបនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះ រួមមានអ្នកស្រី ជ័យ សុខុម មន្ត្រីតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការសហគមន៍ឥន្ទធនូកម្ពុជា និងលោក មឿន ចាន់ណាវីន សកម្មជន​អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ។