ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

តើអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទជានរណា?

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុមួយក្រោមប្រធានបទ តើអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទជានរណា? ក្រោមគម្រោងនិន្នា​កា​រ​ភេទ​ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ។ វាគ្មិនកិត្តិយសចំនួនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺ យ៉ែម សុជា ជាបុគ្គលិកអភិបាលតាមសហគមន៍នៃអង្គការសុខភាពបុរសនៅកម្ពុជា។