ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទ “ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម” វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ៖ លោក អ៊ុល វ៉ាន់ ទីប្រឹក្សានៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា។