ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចូលរួមការពារបរិស្ថាន

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទ “ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋចូលរួមការពារបរិស្ថាន” វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ៖ លោកជំទាវ មាស ចន្ទធីតា អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងបរិស្ថាន និងលោក ហេង គឹមហុង ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា ។