ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងការញុះញង់

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ គម្រោងគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់ស្តីពី “សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងការញុះញង់” ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូប រួមមាន លោកមេធាវី សុក សំអឿន ប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ ទីប្រឹក្សាអមរិន្ទ និងទីប្រឹក្សាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា និងកញ្ញា ហ៊ន​ ថូវ៉ាន អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ។