ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងការអនុវត្តនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ គម្រោងគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ និងសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុកិច្ចពិភាក្សាផ្ទាល់ស្តីពី “ការការពារផ្លូវច្បាប់សម្រាប់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងការអនុវត្តនៅកម្ពុជា” ដែលមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូប រួមមាន លោកមេធាវី សេក សោភ័ណ មេធាវីនៃការិយាល័យមេធាវី អ & អិល និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ ម.ស.ម.ក និងកញ្ញា
លាង សុវណ្ណា និស្សិតនីតិសាស្ត្រ។