ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

សិទ្ធិរបស់សហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរ និងច្បាប់ជនផល

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ គម្រោង ពង្រឹងសមត្ថភាពសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្រោម “សិទ្ធិរបស់សហគមន៍នេសាទតំបន់ឆ្នេរ និងច្បាប់ជនផល” វាគ្មិនកិត្តិយស  អ្នកស្រី លីម លីគីម តំណាងសហគមន៍នេសាទសំរុងចុងអូ ខេត្តព្រះសីហនុ និង លោក គឹម អាន នាយករងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ខេត្តព្រះសីហនុ។