ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

តួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ” វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ៖ លោក ឯម សុវណ្ណារ៉ា សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ។