ជាកន្លែងដ៏សំខាន់
សម្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុ
សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់៖

ការប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងទីផ្សារការងារ

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ កម្មវិធីវិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុក្រោមប្រធានបទ “ការប្រឈមរបស់យុវជនក្នុងទីផ្សារការងារ” វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺ៖ លោក សេក​​ សុជាតិ អ្នកទីប្រឹក្សាយោប់ ផ្នែកការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិត និងការស្រាវជ្រាវ និងលោក ភួង សំអាត អនុប្រធានផ្នែកប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ​ និងការងារ​នៃក្រសួងការងារ​​និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ​។