កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ និងច្បាប់

គោលដៅ​រួម​នៃ​វិស័យ​ការងារ​ស្នូល​ទី​២ កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌ និង​ច្បាប់ គឺ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​រឹងមាំ និង​ប្រសិទ្ធភាព ដែល​ការពារ​នីតិរដ្ឋ​ស្រប​ទៅ​តាម​កាតព្វកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស និង​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន។


ក្រោម​វិស័យ​ការងារ​ស្នូល​ទី​២ នេះ ម...ក មាន​គោល​បំណង​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​នូវ​លទ្ធផល​ដូច​ខាងក្រោម៖

  • ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ទាក់ទង​នឹង​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការ​ជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌
  • ច្បាប់​នានា​ស្រប​ជាមួយ​បទដ្ឋាន​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ
  • បង្កើន​ការ​យល់ដឹង​អំពី​ច្បាប់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ដល់​ស្ថាប័ន​តុលាការ

គម្រោងបច្ចុប្បន្ន

គម្រោងកន្លងមក