កំណត់ត្រា​សង្ខេប កុមារ​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ព្រហ្មទណ្ឌ​កម្ពុជា

  • 26/10/2014
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នានា​ទទួលស្គាល់ថា កុមារ​ជាប់ចោទ​ពី​ការរំលោភ​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ តម្រូវឱ្យមាន​ការថែទាំ និង​ផ្តល់​កិច្ចការពារ​ជាពិសេស​។ កុមារ​ជាប់ចោទ​ពីបទ​ល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌​ដូចគ្នា​នឹង​មនុស្សពេញវ័យ​ផងដែរ ព្រមទាំង​ទទួលបាន​កិច្ចការពារ​នានា​បន្ថែម​ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ឱ្យឃើញថា កុមារ​ខុសពី​មនុស្សពេញវ័យ​ក្នុងការ​វិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​រាងកាយ និង​ផ្នែក​សតិ​ស្មារតី​។ នៅពេល​រៀបចំ​ឱ្យមាន​យុត្តិធម៌​ដល់​អនីតិជន រដ្ឋ​ត្រូវតែមាន​នីតិវិធី​នានា​ដើម្បី​ធានាថា សិទ្ធិ និង​កិច្ចការពារ​ទាំងនេះ​ត្រូវបាន​គេ​គោរព​តាម និង​ធានាថា ផលប្រយោជន៍​របស់​កុមារ​ត្រូវបាន​គេ​គិតគូរ​នៅ​គ្រប់​ដំណាក់កាល​ទាំងអស់​។