​ការទទួលបាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដី​សមូហភាព​របស់​សហ​គម​ន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅ​កម្ពុជា​

  • 11/02/2016
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
​គោលនយោបាយ​សង្ខេប​នេះ​នឹង​រៀបរាប់​អំពី​របកគំហើញ​ចម្បងៗ​ពី​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​(“​ម​.​ស​.​ម​.​ក​”) ទៅលើ​ការ​ប្រឈម នៅក្នុង​ដំណើរការ​ទទួលបាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដី​សមូហភាព ព្រមទាំង​ធ្វើ​សេចក្តីសន្និដ្ឋាន​និង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងឡាយ​។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​អាច​ស្វែង​រកបាន​តាមរយៈ​របា​យ​ការណ៍​របស់ ម​.​ស​.​ម​.​ក ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា “​ការទទួលបាន​ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ​ដី​សមូហភាព​របស់​សហ​គម​ន៍​ជនជាតិដើម​ភាគតិច​នៅ​កម្ពុជា​” ។​