ផល​ប៉ះ​ពាល់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដោយ​សារ​ការ​បូម​ខ្សាច់​នៅ​កម្ពុជា

  • 06/09/2016
  • ការផ្សាយ > កំណត់ត្រាសង្ខេប
នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា (“កម្ពុជា”) ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រមាណ​បី​ភាគ​បួន​ពឹង​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ​ដើម្បី​ផ្គត់​ផ្គង់​ដល់​ជីវ​ភាព​របស់​ខ្លួន ដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើក​សិកម្ម ផ​លានុ​ផល​ព្រៃ​ឈើ និង​ការ​នេ​សាទ​ដើម្បី​ទ្រ​ទ្រង់​ជីវភាព។ ដូច្នេះ បរិស្ថាន​មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​ណាស់​ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការ​អនុ​វត្ត​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ឱ្យ​បាន​ពេញ​លេញ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ គម្រោង​អភិ​វឌ្ឍ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​បរិស្ថាន​ក៏​អាច​បង្ក​ជា​ការ​គំរាម​កំហែង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ដល់​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​ប្រជា​ពល​រដ្ឋក​ម្ពុជា​ដែរ។