សង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលអនុក្រឹតស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ិនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាល

  • 01/03/2021
  • ព័ត៌មាន > ព័ត៌មានថ្មីៗពី ម.ស.ម.ក
អង្គការ​សង្គមស៊ីវិល​ចំនួន ​៤៥​អង្គការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​កុម្ភៈ​នេះ ​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ទម្លាក់​ចោល​នូវ​អនុក្រឹត​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ច្រក​អ៊ិនធឺណិត​។ ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​នេះធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​កុម្ភៈ​បាន​អនុម័ត​បង្កើត​ច្រកទ្វារ​អ៊ិនធឺណិត​នៅ​កម្ពុជា​។​បើតាមក្រុមអង្គការទាំងនោះ ការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ិនធឺណិតនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិ និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជា។