ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​​កម្លាំង​​ពល​កម្ម​​ទណ្ឌិត​​ក្នុង​​ការ​​បណ្តេញ​​ចេញ​​ដោយ​​បង្ខំ

  • 21/06/2012
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ការ​​ប្រើ​ប្រាស់​​ទណ្ឌិត​​ដើម្បី​​អនុវត្ត​ ការ​​បណ្តេញ​​ចេញ​​ដោយ​​បង្ខំ​ ក្នុង​​ខេត្ត​​ព្រះ​សី​ហនុ​ បង្ហាញ​​ឲ្យ​ឃើញ​​អំពី​​អាកប្ប​​កិរិយា​​ដោយ​​បំពាន​ និង​​កង្វះ​​ភាព​​ទទួល​​ខុស​​ត្រូវ​ របស់​​រដ្ឋ​​ក្នុង​​ការ​​គ្រប់​​គ្រង​​ពល​កម្ម​ទណ្ឌិត​ និង​​អនុវត្ត​​ការ​​បណ្តេញ​​ចេញ​​ដោយ​​បង្ខំ​ ដែល​​នេះ​​ជា​​ការ​​រំលោភ​​បំ​ពាន​​សិទ្ធិ​​ស្រប​ច្បាប់​ និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ របស់​​ទណ្ឌិត​ និង​​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​​ដែល​​រស់​​នៅ​​លើ​​ដី​​នោះ​ ។