ការ​ប្រើ​កម្លាំង​ហួស​ហេតុ​​កម្ម​របស់​កម្ម​ករ

  • 28/11/2013
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ការ​ប៉ុន​ប៉ង​ដ៏​ហិ​ង្សា​យ៉ាង​ខ្លាំង​របស់​អា​ជ្ញា​ធរ​ថ្មី​ៗនេះ​ក្មុង​ការបំ​បែក​បា​តុ​កម្ម​ដែល​កម្មករ​ធ្វើ​ឡើង​ គឺ​ជា​គំ​រូ​មួយ​ទៀត​ដែល​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ការ​គោ​រព​សិទ្ធិ​សេរី​ភាពខាង​បញ្ចេញ​មតិ​ និង​ការ​ជួប​ប្រ​ជុំ​ដោយ​សន្តិ​វិធី​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​វា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា​ ("កម្ពុ​ជា​​")។