ឋានានុក្រមច្បាប់នៅកម្ពុជា

  • 08/01/2014
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
លិ​ខិ​តុ​​ប​ក​រ​ណ៏គ​តិ​យុ​ត្ត​ជា​តិ ​ស្រ​បតា​ម​ឋានា​នុ​ក្រ​មជា​ក់​លា​ក់​ដែ​លចាំ​បា​ច់ ត្រូ​វតែ​ច​ងក្រ​ងឡើង​ដោ​យ​គោ​រ​ព​តា​ម​គោ​ល​កា​រ​ន៏​នី​តិ​រ​ដ្ធ​។ តែ​យ៉ា​ង​ណា​ក៏​ដោ​យ​ ​មា​ន​ក​រ​ណី​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​ ដែ​ល​រា​ជ​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​ក​ក​ម្ពុ​ជា​​​ ("​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​") មិ​ន​គោ​រ​ព​តា​ម​ឋា​នា​នុ​ក្រ​ម​នេះ​ ហើ​យ​ប្រើ​ប្រា​ស់​នូ​វ​លិ​ខិ​ត​តុ​ប​ក​រ​ណ៏​គ​តិ​យុ​ត្ត​ដែ​ល​មា​ន​ក​ម្រិ​ត​ទា​ប​ដើ​ម្បី​គ្រ​ប់គ្រ​ង​លើ​ប​ញ្ហា​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​ជា​មូ​ល​ដ្ធា​ន​ ។