ប​ម្រា​ម​លើ​កា​រ​ជួ​ប​ប្រ​ជុំ​ ​កា​រ​ដើ​រ​ក្បួ​ន​ ​និ​ង​ ​បា​តុ​ក​ម្ម​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា

  • 09/01/2014
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
កា​រ​ស​ម្រេ​ច​ចិ​ត្ត​នា​ពេ​ល​ថ្មី​ ​ៗ​នេះ​រ​ប​ស់​រា​ជ​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​រ​ដ្ធា​ភិ​បា​ល​)​ ​ក្នុ​ង​កា​រ​ដា​ក់​ចេ​ញ​នូ​វ​ប​ម្រា​ម​ដោ​យ​គ្មា​ន​ពេ​ល​កំ​ណ​ត់​ទៅ​លើ​រា​ល់​កា​រ​ធ្វើ​រ​បា​តុ​ក​ម្ម​ ​កា​រ​ប្រ​មូ​ល​ផ្តុំ​ ​ឬ​​​កា​រ​ដើ​រ​ក្បួ​ន​ ​គឺ​ជា​កា​រ​អ​នុ​វ​ត្ត​ន៏​មិ​ន​ស​មា​មា​ត្រ​ ​និ​ង​ ​រំ​លោ​ភ​លើ​សិ​ទ្ធិ​សេ​រី​ភា​ព​កា​រ​ជួ​ប​ប្រ​ជុំ​ដោ​យ​ស​ន្តិ​វិ​ធី​។​ ​គួ​ប​ផ្សំ​នឹ​ង​កា​រ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ក​ម្លាំ​ង​ហួ​ស​ហេ​ត្ត​រប​ស់​ក​ង​ក​ម្លាំ​ង​រ​ក្សា​ស​ន្តិ​សុ​ខ​ ​ទៅ​លើ​ក្រុ​ម​បា​តុ​ក​រ​ ប​ញ្ហា​នេះ​ត្រូ​វ​បា​ន​ចា​ត់​ទុ​ក​ថា​ជា​កា​រ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ថា​ន​ភាព​សិ​ទ្ធិ​ម​នុ​ស្ស​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​ ​(​ក​ម្ពុ​ជា​)​ ​ធ្លា​ក់​ដុ​ន​ដា​ប​ ។