សេ​រី​ភា​ព​ខា​ង​កា​រ​ប​ញ្ចេ​ញ​ម​តិ​ ​និ​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម

  • 30/01/2014
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
សិទ្ធិសេរីភាពខាងការបង្កើតសមាគម ត្រូវបានការពារដោយបទប្បញ្ញតិ្តមួយចំនួននៃច្បាប់ជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តី ការរំលោភបំពានជាច្រើនលើសេរីភាពខាងការបង្កើតសមាគម ជា​រឿ​យ​ៗ​តែង​កើ​ត​មា​ន​ឡើ​ង​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុ​ជា​(​ ​“​ក​ម្ពុ​ជា​”​)ដែ​ល​ត្រូ​វ​បា​ន​មើ​ល​ឃើ​ញ​ថា​ជា​ប្រ​ទេ​ស​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​មួ​យ​ ​នៅ​ពេ​ល​ចូ​ល​ជា​ស​មា​ជិ​ក​ស​ហ​ជី​ព​។​ ​នៅ​ខែ​តុ​លា​ ​ឆ្នាំ​២​០​១​៣​ ​អ​ង្គ​កា​រ​ព​ល​ក​ម្ម​អ​ន្ត​រ​ជា​តិ​ ​(​“​អា​យ​ឡូ​”​)​ ​បា​ន​ដា​ក់​ប្រ​ទេ​ស​ក​ម្ពុ​ជា​ ជា​ប្រ​ទេ​ស​មួ​យ​ក្នុង​ចំ​ណោ​ម​ក​រ​ណី​ប្រ​ទេ​ស​ចំ​នួ​ន​ ​៣​ ​ថា​ជា​ ​ប្រ​ទេ​ស​ដែ​ល​មា​ន​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ និងចាំបាច់បំផុតត្រូវដោះ​ស្រា​យ​ពា​ក់​ព័​ន្ធ​នឹ​ង​សេ​រី​ភា​ព​ខា​ង​កា​រ​ប​ង្កើ​ត​ស​មា​គ​ម​។