ការ​តវ៉ា​របស់​កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីន​ទ្រី

  • 23/02/2014
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ការ​តវ៉ា​របស់​កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម​នា​ពេល​ថ្មីៗ និង​ការ​ចរ​ចារ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ជា​មួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន ស៊ីន​ទ្រី បាន​បង្ហាញ​ពី​ភាព​អត់​ធ្មត់​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា (“រដ្ឋាភិបាល” និង​គូស​បញ្ជាក់​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​កូដ​កម្ម​ដោយ​សមូហ​វិធី អាច​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​ដោយ​សន្តិ​វិធី​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​កម្ពុជា (“កម្ពុជា”) តាម​រយៈ​កិច្ច​សន្ទនា និង​ការ​សម្រុះ​សម្រួល​រវាង​ភាគី​ទាំង​អស់។