សិទ្ធិ​ចូលរួម​ដោយ​ស្មើភាព​ក្នុង​កិច្ចការ​សាធារណៈ​

  • 14/09/2017
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
​ទិដ្ឋភាព​រួម ៖ សិទ្ធិ​ចូលរួម​ដោយ​ស្មើភាព​ក្នុង​កិច្ចការ​សាធារណៈ (​ឬ​ហៅថា​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ក្នុង​ជីវភាព​សាធារណៈ​) គឺ​បង្ហាញ​ពី​ដំណើរការ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​។ សិទ្ធិ​នេះ​ទាក់ទង​យ៉ាង​ស្និទ្ធ​ជាមួយនឹង​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន ដូចជា សេរីភាព​ខាង​ការបញ្ចេញមតិ និង​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​។ ជាការ​ប្រារព្ធ​ទិវា​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​អន្តរជាតិ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (“​ម​.​ស​.​ម​.​ក​”) មានបំណង​បញ្ជាក់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​សិទ្ធិ​នេះ និង​លើកឡើង​ពី​មធ្យោបាយ​ចូលរួម​ក្នុង​ដំណើរការ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​។