កាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់ធុរកិច្ច

  • 23/07/2018
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ធុរកិច្ច​និង​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​ដែល​ពិភាក្សា​លើ​កាតព្វកិច្ច​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងការ​គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ និង​ពិភាក្សា​លើ​ការ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​របស់​រដ្ឋ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សកម្មភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងនោះ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (“​ម​.​ស​.​ម​.​ក​”) សូម​បង្ហាញ​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ស្ដីពី​ទំនួល​ខុសត្រូវ និង​កាតព្វកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​របស់​រដ្ឋ​ក្នុងការ​ធានាថា​ ​ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍ និង​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃទៀត​ដែល​ប្រតិបត្តិការ​ធុរកិច្ច​នៅលើ​ដែនដី​របស់ខ្លួន​នឹងមិន​រំលោភបំពាន​សិទ្ធិមនុស្ស​នោះឡើយ ។ ជាពិសេស សលាក​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​នេះ​រៀបរាប់​ពី​ជំហាន​ជាក់លាក់​មួយចំនួន​ដែលមាន​ក្នុង​គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ធុរកិច្ច​និង​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ ។​