អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្រ្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  • 05/12/2018
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
សលាក​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​នេះ​សង្ខេប​នូវ​បញ្ហាសំខាន់ៗ ទាក់ទង​ទៅនឹង​អំពើហិង្សា​ផ្អែកលើ​យេនឌ័រ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ស្ត្រី​កម្ពុជា​ទទួលរង​អំពើហិង្សា​ជាច្រើន​រូបភាព​ដែល​វា​ជាការ​រារាំង​លទ្ធភាព​របស់​ពួកគាត់​ក្នុងការ​ទាមទារ​សិទ្ធិ​ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​ច្បាប់​ជាតិ​និង​ច្បាប់​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​។ បញ្ហា​ដែល​រីក​រាលដាល​ជាច្រើន​នៃ​អំពើហិង្សា​ផ្អែកលើ​យេនឌ័រ​គឺជា​អ្វីដែល​ស្ត្រី​ជាច្រើន​ប្រឈម​និង​រារាំង​ដល់​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគាត់​ក្នុងការ​ទទួលបាន​យុត្តិធម៌​។