សិទ្ធិសេរីភាព​ខាង​ការជួបប្រជុំ​ដោយ​សន្តិវិធី ទាក់ទង​នឹង​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា

  • 26/08/2019
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា (​ម​.​ស​.​ម​.​ក​) បានចេញ​ផ្សាយ​សលាក​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​មួយ​ស្តីពី “​សិទ្ធិសេរីភាព​ខាង​ការជួបប្រជុំ​ដោយ​សន្តិវិធី ទាក់ទង​នឹង​ទំនាស់​ដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​”​។