ការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនអំពីសេរីភាព មូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ២០២០

  • 08/10/2020
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាន គឺជាគម្រោងដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំធ្វើការតាមដាន អំពីលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងកម្រិតយល់ដឹងនិងការអនុវត្តសេរីភាពខាងសមាគម សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំ (សេរីភាពមូលដ្ឋាន)។