សវនាការ​ករណី​អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ និង សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌​របស់​ស្ត្រី​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា

  • 06/12/2020
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន
ជាការ​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ ១៦ ថ្ងៃ ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ ម​.​ស​.​ម​.​ក ចេញផ្សាយ​សលាក​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការជំនុំជម្រះ​ករណី​នៃ​អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ និង​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌​របស់​ស្ត្រី​នៅ​តុលាការ​កម្ពុជា​។ សលាក​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន​នេះ​ពិនិត្យ​លើ​ការជំនុំជម្រះ​លើ​ករណី​នៃ​អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​និង​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ក្នុងការ​ធានា​ដល់​ជនរងគ្រោះ​នៃ​អំពើហិង្សា​ទាក់ទង​នឹង​យេនឌ័រ​ក្នុងការ​ទទួលបាន​យុត្តិធម៌ និង​ធានា​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ដំណោះស្រាយ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំង​ពិនិត្យ​លើ​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការជំនុំជម្រះ​ដោយ​យុត្តិធម៌​របស់​ជនជាប់ចោទ​ជា​ស្ត្រី​នៅ​សាលាឧទ្ធរណ៍​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផងដែរ​។