ព័ត៌មានអំពីសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំ

  • 16/05/2024
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន

ព័ត៌មាននេះបង្ហាញពីរបកគំហើញសំខាន់ទាក់ទងនឹងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំដែលបានមកពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៦ នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាន។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ គម្រោងបានកត់ត្រា  ការរឹតត្បិតចំនួ៨៧ ករណីទៅលើសេរីភាពនៃការសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំ ដែលក្នុងចំណោមនោះមាន៦០ ករណីជាការរំលោភបំពាន។