ព័ត៌មានអំពីសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ

  • 16/05/2024
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន

ព័ត៌មាននេះបង្ហាញពីរបកគំហើញចំណុចទាក់ទងនឹងសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិដែលបានមកពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៦នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាន។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ គម្រោងបានកត់ត្រា  ការរឹតត្បិតចំនួន១៤០ ករណីលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ ដែលក្នុងចំណោមនោះមាន ៩៦  ករណីជាការរំលោភបំពាន។