សេរីភាពមូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ២០២២

  • 16/05/2024
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន

គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានចេញផ្សាយនូវខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតត្បិត និងរំលោភបំពានលើសេរីភាពមូលដ្ឋាន ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។