សេរីភាពមូលដ្ឋានអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣

  • 20/11/2023
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន

សលាកប័ត្រនេះសង្ខេបលទ្ធផលទាក់ទងនឹងការឃ្លាំមើល និងការរំលោភបំពានសេរីភាពមូលដា្ឋនពលរដ្ឋ ក្នុងអំឡុងពេលពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានបានកត់ត្រាហេតុការណ៍ចំនួន ១៤៧ តាមរយៈការរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ និងការតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោត។