ការរំលោភបំពាន និងការរឹតត្បិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយភាគីទី៣ នៅប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១

  • 16/05/2024
  • ការផ្សាយ > សលាកប័ត្រព័ត៌មាន

ការរំលោភបំពាន និងរឹតត្បិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយភាគីទី៣កំពុងមានការកើនឡើង។ នៅឆ្នាំ២០២១ គម្រោងបានកត់ត្រា ៥៤ ហេតុការណ៍ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងភាគីទី៣ រួមមាន៖ ៤២ ការរំលោភបំពាន និង ១២ ការរឹតត្បិត។