របាយការណ៍​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​ពិគ្រោះ​យោបល់​ថ្នាក់ជាតិ​ស្តីពី​ការវាយតម្លៃ​ពាក់កណ្តាល​អាណត្តិ​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ​ជា​សកល​តាម​ពេលវេលា​កំណត់​​ឆ្នាំ​២០១៧

  • 24/08/2017
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ
សិក្ខាសាលា​ពិគ្រោះ​យោបល់​ពាក់កណ្តាល​អាណត្តិ​នេះ គឺជា​ឱកាស​មួយ​សម្រាប់​រដ្ឋាភិបាល និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ធ្វើ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេងៗ តែមាន​សារៈសំខាន់​ដូចគ្នា​លើ​ផ្នែក​សិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បី​ជួបជុំគ្នា និង​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​អំពី​ការវិវឌ្ឍ​លើ​ការអនុវត្ត​អនុសាសន៍​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ​ជាស​កល ក៏ដូចជា បង្កើន​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​អំពី​ដំណើរការ​នៃ​ការត្រួតពិនិត្យ​ជាស​កល តាមរយៈ​ការធ្វើ​បទ​បង្ហាញ និង​កិច្ចពិភាក្សា​របស់​គណៈ​វាគ្មិន ព្រមទាំង​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​គំនិត​ផ្ទាល់ខ្លួន​សម្រាប់​ការតាមដាន និង​ការតស៊ូ​មតិ​ចំពោះ​ការអនុវត្ត​របស់​រដ្ឋា​ភិ​បាល​។​