គ្រួសារ​ឥន្ទធនូ​នៅ​កម្ពុជា

  • 23/11/2017
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ
របាយការណ៍​នេះ គឺជា​សមិទ្ធផល​នៃ​គម្រោង​និន្នាការ​ភេទ​និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ (“​សូ​ជី​”) នៃ ម​.​ស​.​ម​.​ក ដែល​គម្រោង​នេះ​បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៩ ក្នុង​គោលបំណង​ផ្ដល់​សិទ្ធិអំណាច​ដល់​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ស្ត្រី បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស អ្នក​ស្រឡាញ់​ទាំង​ពីរភេទ អ្នក​ប្ដូរ​ភេទ អន្តរ​ភេទ និង​អ្នក​ដែល​មិនទាន់​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ (“​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​”) ក្នុងការ​តស៊ូ​មតិ​ដើម្បី​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ និង​បង្កើត​បណ្តាញ​ជាមួយ​ដៃគូ​នានា ដើម្បី​បង្កើន​ការលើកកម្ពស់ និង​ការការពារ​សិទ្ធិ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​កម្ពុជា​។