របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី២ ​នៃ​ការ​ឃ្លាំមើល​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​នៅកម្ពុជា

  • 19/09/2018
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ

គម្រោង​ឃ្លាំមើល​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន ពិនិត្យមើល​លើ​ស្ថានភាព​នៃ​សិទ្ធិសេរីភាព​ខាង​ការបង្កើត​សមាគម សេរីភាព​ខាង​ការជួបប្រជុំ សេរីភាព​ខាង​ការបញ្ចេញមតិ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​នូវ​ឧបករណ៍​ឃ្លាំមើល​ជាច្រើន គម្រោង​មាន​គោលបំណង​ពិនិត្យមើល​លើ​សេរី​ភាពជា​មូលដ្ឋាន​ដោយ​សត្យានុម័ត​ថា​តើ​សេរី​ភាពជា​មូលដ្ឋាន​នេះ​មានចែង​នៅក្នុង​ច្បាប់​យ៉ាងដូចម្តេច និង​ត្រូវបាន​ការពារ និង​អនុវត្ត​របៀប​ណា​នៅ ទូទាំងប្រទេស​។