របាយការណ៍​ស្តីពី « សិទ្ធិ​ទទួលបាន​ការមិន​រើសអើង​ដោយ​មូលហេតុ​នៃ​និន្នាការ​ភេទ​និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ​ការបង្ហាញ​ទំនោរ​យេនឌ័រ​និង​លក្ខណៈភេទ​នៅ​កន្លែង​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​»

  • 08/12/2019
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ
របាយការណ៍​នេះ គឺជា​សមិទ្ធផល​នៃ​គម្រោង​និន្នាការ​ភេទ​និង​អត្តសញ្ញាណ​យេនឌ័រ (“​សូ​ជី​”) នៃ ម​.​ស​.​ម​.​ក ដែល​គម្រោង​នេះ​បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០៩ ក្នុង​គោលបំណង​ផ្ដល់​សិទ្ធិអំណាច​ដល់​ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ស្ត្រី បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស អ្នក​ស្រឡាញ់​ទាំង​ពីរភេទ អ្នក​ប្ដូរ​ភេទ អន្តរ​ភេទ និង​អ្នក​ដែល​មិនទាន់​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ (“​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​”) ក្នុងការ​តស៊ូ​មតិ​ដើម្បី​សិទ្ធិ​របស់​ពួកគេ និង​បង្កើត​បណ្តាញ​ជាមួយ​ដៃគូ​នានា ដើម្បី បង្កើន​ការ លើក កម្ពស់ និង​ការ ការពារ​សិទ្ធិ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​កម្ពុជា​។