សៀវភៅមេរៀនស្ដីពីនិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ

  • 30/05/2022
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ

សៀវភៅមេរៀននេះ មានគោលបំណងផ្ដល់ជូនអ្នកអានឱ្យយល់ដឹងកាន់ តែច្បាស់អំពី ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រី បុរសស្រឡាញ់បុរស អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទ អ្នកប្ដូរយេនឌ័រ អន្ដរភេទ និងអ្នកដែលមិនកំណត់យេនឌ័រខ្លួនឯង (សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា) ព្រមទាំងភាពចម្រុះនៃលក្ខណៈភេទ រួមមាននិន្នាការភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ/ការបង្ហាញទំនោរយេនឌ័រ និងលក្ខណៈភេទ តាមរយៈមេរៀនទាំង៩ នៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។