របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៦ នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា

  • 27/04/2022
  • របាយការណ៍ > របាយការណ៍ផ្សេងៗ

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (“ម.ស.ម.ក”) សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (“អាដហុក”) និងមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាព ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី៦ នៃការឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ដែលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានបានចងក្រងឡើង។

របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅជុំវិញការអនុវត្តសេរីភាពខាងសមាគម សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំ (“សេរីភាពមូលដ្ឋាន”) នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ (“ឆ្នាំទី ៦”)។